SHOGUN  4.1.0
 全部  命名空间 文件 函数 变量 类型定义 枚举 枚举值 友元 宏定义  
Authors.mainpage
浏览该文件的文档.
1 /*!
2 \page authors 作者
3 
4 SHOGUN主要由以下人员开发
5 \li Soeren Sonnenburg <Soeren.Sonnenburg@tuebingen.mpg.de>
6 \li Gunnar Raetsch <Gunnar.Raetsch@tuebingen.mpg.de>
7 \li Sebastian Henschel <shogun@kodeaffe.de>
8 
9 同时我们需要感谢
10 
11 Alexander Binder, Alexander Zien, Andre Noll, Cheng Soon Ong, Christian Gehl,
12 Christian Widmer, Christoph Lampert, Fabio De Bona, Jonas Behr, Konrad Rieck,
13 Mikio Braun, Torsten Werner, Vojtech Franc, Yaroslav Halchenko
14 */
15 
16 //:r !cat ../../src/.authors | cut -f 2 -d ':' | cut -f 1 -d '<' | sort -u | grep -v 'Gunnar Raetsch' | grep -v 'Sonnenburg' | grep -v Henschel | sed 's/ $/,/g' | tr '\012' ' '
17 

SHOGUN 机器学习工具包 - 项目文档